Obrany KK Svitávka 12.9.2015

Obrany KK Svitávka 12.9.2015