Lita Holubí dům

RTG DKK: 0/1

RTG DLK: 0/0

Zkoušky

ZVV 1

Rodokmen

Rick v. Burgthann
Kelly Bohlidasmet